Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

TİCARET SİCİL NO: 505868

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000- TL (Yediyüzelli Milyon) TL’dir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde ve 1.433.33,33 adedi A grubu ve nama yazılı olup 213.566.666,67 adedi B grubu ve hamiline yazılı olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır.

BIST işlem kodu: “YESIL

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 15 oy hakkına sahiptir. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri :

Adı Soyadı   : Alaittin Sılaydın
Tel               : (0212) 483 01 07
Fax              : (0212) 483 33 35
E-Mail          : [email protected]